Ważne informacje dla osób przyjętych na studia

W dniu 25 lipca b.r. Komisja rekrutacyjna kierunku "weterynaria" zakończyła przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Lista osób przyjętych została opublikowana na stronie rekrutacyjnej Uczelni http://www.rekrutacja.up.wroc.pl/wyniki/72785/lista_przyjetych_i_nabor.html

Przypominamy, że ostatecznym potwierdzeniem chęci podjęcia studiów jest przekazanie do dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Norwida 31 we Wrocławiu podpisanego egzemplarza umowy na świadczenie usług edukacyjnych. Nie podpisanie umowy oraz brak opłaty za 1-szy semestr studiów niestacjonarnych w terminach wskazanych przez kierunkową komisję rekrutacyjną jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Prosimy kandydatów, którzy zmienili zdanie i chcą zrezygnować z podjęcia studiów na kierunku "weterynaria" na naszym Wydziale o przesłanie pocztą lub elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oświadczenia o rezygnacji na załączonym druku. Jednoczesnie informujemy, że w razie rezygnacji, na prośbę kandydata odsyłamy oryginały i odpisy dokumentów złożonych w procesie rekrutacyjnym. Nie odsyłamy kserokopii dokumentów.

Formularz rezygnacjiInformacje dot. dnia wstępnego

Zapraszamy do zapoznania się z informacji dot. dnia wstępnego na kierunku "weterynaria".

Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego" - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Program „Dnia wstępnego" dla studentów poszczególnych kierunków będzie obejmował następujące punkty:

- spotkanie z Władzami Wydziału, Immatrykulacja;

- spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów - omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni;

- omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu";

- informacja o pomocy dla studentów niepełnosprawnych;

- informacja o Poradni Rozwoju Osobistego;

- wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – wybrane zagadnienia prawne;

- wykład z zakresu BHP – informacje o zagrożeniach zdrowia i życia oraz ochronie przed nimi;

- wykład z zakresu BHP – zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;

- wykład z zakresu BHP – zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia;

- wykład z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;

- informacja o działalności biblioteki;

- E-learning na UPWr i zasady ankietyzacji z zakresu kompetencji społecznych.

Wprowadzenie do przedmiotu: Technologia informacyjna, prowadzonego w formie kursu blendel learning.

- informacja o zagrożeniach narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów.

Realizacja „Dnia wstępnego" będzie się odbywała wg. nn. harmonogramu:

HARMONOGRAM DNIA WSTĘPNEGO DLA STUDENTÓW I ROKU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

01.10.2016 (sobota)

WYDZ. MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Kierunek: Weterynaria

studia stacjonarne i niestacjonarne

godz. 8.00 – 16.30

SALA AZ (Wydz. BiHZ)

ul. Chełmońskiego 38d